สถิติจำนวน KM แยกตามประเภทอุปกรณ์
ประเภทอุปกรณ์ จำนวน KM
Camera 7
Notebook 24
PC 18
Projector 7
Tablet 17
Video 5
รวม 78